Generalna skupština UN-a je 20. studenog 1959. godine usvojila "Deklaraciju o pravima djeteta", a trideset godina poslije je usvojila "Konvenciju o pravima djeteta".

Na ovaj dan na poseban način treba gledati na prava djece i adolescenata na najsiromašnijim područjima našega planeta, jer UNICEF ima tu odgovornost: govoriti o pravima djece tamo gdje su ona zanijekana, te govoriti o uspješnoj praksi, kako bi se svijetu reklo što treba činiti u odgoju novih naraštaja koji trebaju biti potpuno svjesni vlastitih prava.

Djeca su najosjetljivija skupina koja treba zaštitu, a čovječanstvo duguje djeci najbolje što ima.

Svake godine, organizacije koje se bave ljudskim pravima i slobodama, potiču na poduzimanje konkretnih koraka u zaštiti i unapređenju dječjih prava. Dječja prava temelj su izgradnje naprednog društva! Nažalost, postoje milijuni djece na svijetu kojoj su uskraćena osnovna životna prava.

Dječja prava:

PRAVA PREŽIVLJAVANJA: hrana, smještaj, stanovanje, zdravlje, životni standard
RAZVOJNA PRAVA: razvoj, odgoj i obrazovanje, obitelj, kultura, identitet
PRAVA SUDJELOVANJA: donošenje odluka, druženje, izražavanje, pristup informacijama
PRAVA ZAŠTITE OD: zlostavljanja, zanemarivanja, izrabljivanja, mučenja, otmice, prostitucije

U Hrvatskoj se najviše krše prava djece na području obiteljskih odnosa i naslija nad djecom. Osim toga, u Hrvatskoj je zanemarivanje obveze plaćanja uzdržavanja i dalje velik problem koji pogađa brojnu djecu. Na inicijativu pravobraniteljice za djecu, Hrvatska odvjetnička komora već nekoliko godina pruža besplatnu pravnu pomoć u takvim slučajevima te je u 2017. godini zaprimila 234 molbe za pružanje besplatne pravne pomoći u ostvarivanju prava djeteta na uzdržavanje. Recesija i roditelji koji ne plaćaju uzdržavanja, mnogu su djecu u Hrvatskoj gurnula u život u siromaštvu.

Temelj za svijet mira je sredina gdje djeca postaju prijatelji, gdje uče i rade surađujući i odrastaju sa spoznajom o međuovisnosti svih živih bića. 

Promicanje prava djeteta je integralan dio vanjske politike EU o ljudskim pravima, uključujući politiku razvoja, mira i sigurnosti. Ciljevi EU u okviru ove politike su promicanje načela kao što su nediskriminacija, najbolji interes djeteta, opstanak i razvoj djeteta. Smjernice EU o pravima djeteta (2007.) promiču prava djece širom svijeta. Smjernice EU o djeci i oružanim sukobima (iz 2003. dopunjene 2008.) odnose se na kratkoročan, srednjoročan i dugoročan utjecaj oružanih sukoba na djecu. Priopćenje Komisije o 'Posebnom položaju djece u vanjskim odnosima EU’ (iz 2008.) označava prioritetna područja, programska sredstva i načela, usmjeravajući vanjsko djelovanje EU u korist djece. Za postizanje ovih ciljeva Komisija se služi sredstvima kao što je politički dijalog s ostalim zemljama, razvoj suradnje te partnerstvo i suradnja s međunarodnim interesnim skupinama.


U 2008. Komisija je započela proces prepoznavanja budućih prioriteta EU u korist prava djeteta. Za sada će se vanjskim vrednovanjem procjenjivati utjecaj akcija EU na dječja prava.
Prava djeteta potencijalno se odnose na širok raspon djelovanja EU. Zato bi Komisija željela utemeljiti svoju strategiju za prava djeteta na jasno prepoznatim prioritetima - primjerice nasilju, siromaštvu i djeci u osobito teškim situacijama, izrazito u kontekstu imigracije (maloljetnici bez pratnje, žrtve trgovine ljudima itd.). Komisija je nedavno predložila budući razvoj strategije EU u vezi prava djeteta kao jedno od prioritetnih pitanja za tzv. 'Stockholmski program’ koji će postaviti prioritete Komisije na području slobode, sigurnosti i pravde.